Navigace

Obsah

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ CHOMUTOVSKO

Cíle svazku

  1. Svazek je založen za účelem ochrany a prosazování společných zájmů členských obcí, kterými jsou především péče o všestranný rozvoj zájmového území, péče o potřeby občanů členských obcí a ochrana veřejného zájmu.
  2. Svazek vyvíjí svou činnost především v rámci regionu, jež je tvořen geografickou oblastí (dále jen "zájmové území") vymezenou katastrálním územím členských obcí.

 

Předmět činnosti svazku

Hlavní činnost svazku je zaměřena zejména na výkon činností směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochranu a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráci při rozvíjení činností týkajících se:

a) oblasti školství v zájmovém území,

b) oblasti sociální péče v zájmovém území,

c) správy shromažďování a odstraňování komunálních odpadů v zájmovém území,

d) oblasti zdravotnictví v zájmovém území,

e) oblasti rozvoje kultury v zájmovém území,

f) požární ochrany v zájmovém území,

g) ochrany veřejného pořádku v zájmovém území,

h) ochrany životního prostředí a ovzduší v zájmovém území,

ch) rozvoje cestovního ruchu v zájmovém území,

i) podpory podnikání a rozvoje služeb v zájmovém území,

j) zajištění dopravní obslužnosti,

k) zabezpečování čistoty obcí,

l) správy veřejné zeleně,

m) správy veřejného osvětlení,

n) zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod,

o) společných nákupů energií,

p) společného zajištění telekomunikačních služeb,

q) pomoci při správě majetku členských obcí,

r) administrativní pomoci členským obcím,

Svazek může vyvíjet i aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členů svazku; povinnost svazku, aby i tyto aktivity byly v souladu s účelem svazku, tím zůstává nedotčena.

Svazek může vedle své hlavní činnosti vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti; to však pouze za podmínky, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti svazku anebo hospodárné využívání majetku svazku.

 

Datum založení svazku

Svazek byl založen 19. 04. 2016