Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věříme tomu, že se naše stránky stanou pro   občany místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a informace o obci.

                                     starostka
 

Aktuality

 AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Vážení spoluobčané,

                                        

ODPADY 

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky s místem uložení:

a)         papír – zvláštní sběrné nádoby modré barvy (svoz objednáván dle potřeby);

b)        sklo – zvláštní sběrné nádoby zelené barvy (svoz objednáván dle potřeby);

c)         plasty a nápojové kartony – zvláštní sběrné nádoby žluté barvy (svoz pravidelně 1 x za 14 dní v lichý pátek);

d)        kovy - zvláštní sběrná nádoba označená nápisem „KOVY“ umístěná u budovy Obecního úřadu Bílence (dle dohody s TSMCH lze drobný kovový odpad – např. plechovky vhodit do plastu, ze kterého bude vytříděn);

e)         biologicky rozložitelný odpad – možnost sběru do sběrné nádoby v rámci mobilního svozu v období od dubna do října kalendářního roku, nebo do velkoobjemového kontejneru umístěného na různých místech v obci v období od listopadu do března, nebo do zvláštní sběrné nádoby umístěné celoročně u budovy Obecního úřadu;

f)         jedlé oleje a tuky - do zvláštní sběrné nádoby označené nápisem „JEDLÝ OLEJ A TUK“ umístěné u budovy Obecního úřadu;

g)         objemný odpad - nejméně jedenkrát ročně do velkoobjemového kontejneru (dle domluvy lze v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu);

h)        nebezpečný odpad - nejméně dvakrát ročně během mobilního svozu;

i)          směsný komunální odpad (svoz 1 x za 14 dní v sudý pátek).

 

Nadále platí, že občané s trvalým pobytem v obci Bílence a jejích částech mohou uložit všechny složky odpadu kromě stavebního odpadu zdarma na SKLÁDCE PRAŽSKÁ v Chomutově po předložení občanského průkazu.

 

DALŠÍ INFORMACE K JEDNOTLIVÝM ODPADŮM:

BIOODPAD:

 •  možnost uložení bioodpadu je zdarma v kompostárně Kobra Údlice;
 • bioodpad je v období od 01. 04. do 31. 10. svážen přistavením kontejnerů na veřejná prostranství:
 • v případě většího množství bioodpadu lze přistavit kontejner na předem domluvenou dobu;

 • veškeré požadavky ohledně bioodpadu řeště na tel. čísle 775 769 669.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí.

Stačí olej doma slévat do PET lahví (s max. objemem 2 litry) a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, kterou naleznete za obecním úřadem. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil.

 

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:         

 • přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.

 

NEPATŘÍ:      

 • směsný (komunální) odpad;
 • živočišné tuky (sádlo, lůj);
 • motorový olej;
 • plast (krom lahví s olejem);
 • sklo;
 • papír;
 • nápojové kartony (europack);
 • baterie, elektromateriál;
 • textil a obuv;
 • biologický odpad;
 • zdravotnický materiál.