Navigace

Obsah

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ

viz. zde ke stažení, zde ke stažení

Další informace o Dopravě Ústeckého kraje na www.dopravauk.cz .

              

                                                                           

 

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2021

Poplatek za komunální odpad

v roce 2021 zůstává stejný jako v předchozích letech,

350Kč/osobu/rok

Poplatek je splatný:                                   

a) jednorázově nejpozději do 31. 3. 2021;

b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 3. a 30. 9. 2021;

hotově na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce č. 8329441/0100 (do zprávy pro příjemce prosím uveďte poplatek KO + jména osob, za které poplatek hradíte).

 

 

POPLATEK ZA PSY

v roce 2021 se neplatí.

 

 

ODPADY

Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na tyto složky s místem uložení a četností svozu:

a) papír – zvláštní sběrné nádoby modré barvy, vývoz pravidelně 1 x za 14 dní;

b) sklo – zvláštní sběrné nádoby zelené barvy, vývoz zhruba 2 x ročně na objednání;

c) plasty a nápojové kartony – zvláštní sběrné nádoby žluté barvy, vývoz 1 x za 14 dní;

d) kovy - zvláštní sběrná nádoba označená nápisem „KOVY“ umístěná u budovy Obecního úřadu Bílence (dle dohody s TSMCH lze drobný kovový odpad – např. plechovky vhodit do plastu, ze kterého bude vytříděn);

e) biologicky rozložitelný odpad – možnost sběru do sběrné nádoby v rámci mobilního svozu v období od dubna do října kalendářního roku, nebo do velkoobjemového kontejneru umístěného na různých místech v obci v období od listopadu do března, nebo do zvláštní sběrné nádoby umístěné celoročně u budovy Obecního úřadu;

f) jedlé oleje a tuky - do zvláštní sběrné nádoby označené nápisem „JEDLÝ OLEJ A TUK“ umístěné u budovy Obecního úřadu;

g) objemný odpad - nejméně jedenkrát ročně do velkoobjemového kontejneru (dle domluvy lze v rámci mobilního svozu nebezpečného odpadu);

h) nebezpečný odpad - nejméně dvakrát ročně během mobilního svozu; i) směsný komunální odpad.

Nadále platí, že občané s trvalým pobytem v obci Bílence a jejích částech mohou uložit všechny složky odpadu kromě stavebního odpadu zdarma na SKLÁDCE PRAŽSKÁ v Chomutově po předložení občanského průkazu.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:

BIOODPAD 

Nově budou od dubna přistavovány velkoobjemové kontejnery vždy na určená místa v obci a to konkrétně v blízkosti míst tříděných odpadů. Každý občan si tedy svůj domovní kontejner vyprázdní do velkoobjemových kontejnerů. Ty se budou pravidelně točit, můžete tedy vysypat svůj bioodpad i častěji (předejdeme tím přeplněným domovním nádobám). Nově musí být bioodpad rozdělen na trávu, listí, shrabky a větve zvlášť. Z tohoto důvodu budou přistavovány dva označené kontejnery – třiďte tedy prosím bioodpad, který budete odkládat. V případě, že budeme odvážet

smíchaný bioodpad (větve+listí), budeme za něj hradit částku 350,00 Kč/1 tunu. Je-li odpad roztříděn, neplatí se kompostárně nic - tzn. jeden kontejner větví, druhý kontejner trávy, listí a shrabek.

I nadále platí, že kterýkoliv náš občan může zažádat o přistavení velkoobjemového kontejneru – veškeré požadavky týkající se bioodpadu řešte prosím na tel. č. 775 769 669.

 

 

ZÁKAZ ODKLÁDÁNÍ BIOODPADU NA VOLNÁ PROSTRANTSTVÍ V OBCI!!!!!

 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Svoz proběhne opět 2 x ročně a to v červnu a listopadu 2021 následovně:

19. 06. 2021, 20. 11. 2021

Škrle 8:00 hod. - 8:45 hod.u autobusové zastávky

Bílence 9:00 hod. -9:45 hod. u kostela.

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí.

Stačí olej doma slévat do PET lahví (s max. objemem 2 litry) a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje, kterou naleznete za obecním úřadem. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil.

 

Do sběrné nádoby:

PATŘÍ:         

 

NEPATŘÍ: